Personel Daire Bşk

Personel Daire Bşk

PERSONEL İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI◾ Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak.

◾ Üniversitemizde görev almış ve alan personelin atama, özlük, emeklilik ve buna benzer işleri ilen ilgili işlemleri yapmak.

◾ İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

◾ Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

◾ Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetlemek, neticelerini Genel Sekretere ileterek bilgi akışını sağlamak,

◾ Birimin işlerinin en az masrafla, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek.

◾ Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekretere önerilerde bulunmak,

◾ Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak, Genel Sekretere sunmak,

◾ Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek.

◾ Bağlı personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak,

◾ Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından Genel Sekretere karşı sorumludur.

Rafet GÜNHAN, Personel İşleri Daire Başkanı

E- posta: rafet.gunhan@belek.edu.tr 

Dahili:  1048