Yönetim Bilişim Sistemleri - Bölüm Hakkında

blog_img1

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitimi veren bir programdır. Eğitim dili Türkçedir. Lisans Eğitimi, Antalya/Serik ilçesi Kadriye Mahallesindeki Antalya AKEV Üniversitesi yerleşkesinde verilmektedir.

 

Antalya AKEV Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, ilk kez 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını verecektir. Bölüm, 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir; sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Programdan mezun olmak için Senato tarafından kabul edilmiş 242 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri, işletme, bilgisayar ve bilişim sistemlerini bir arada inceleyen disiplinler arası bir programdır. Bu özelliği nedeniyle günümüzde aranılan bölüm ve meslekler arasında yer almaktadır. Kamu ve özel sektörde karar alma amaçlı ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi ortaya çıkaracak bilişim sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve kullanan bireyler yetiştirmeye olan gereksinim ortaya çıkmıştır. Antalya AKEV Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde kazanılan bilgi ve uygulama tecrübeleriyle mezun olan öğrencilerin, yöneticilerin karar süreçlerini eniyilemelerinde kullanacakları en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hâkim olmalarının yanında, analitik düşünme, organizasyonun yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları sağlanmaktadır.

 

Adayların lisans sonrası yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyere yönelme olanakları da söz konusudur. Ayrıca programdan mezun olan öğrenciler, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

 

 

Tarihçe

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Haziran 2020 yılında Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Açılan bölümümüze 2020-2021 Eğitim Öğrenim yılında Güz Döneminde birinci sınıfa tahsis edilen öğrencileri ile öğrenim hayatına başlamıştır.

 

Vizyonumuz

 

Yönetimi Bilişim Sistemleri Bölümünün vizyonu; işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirebilen ve yönetebilen, profesyonelce problem çözebilen ve karar verebilen, bilgi ekonomisi işletmelerini yönetecek düzeyde işletmecilik bilgisine sahip lisans öğrencileri yetiştirmek ve akademik altyapısını oluşturmaktır.

 

Misyonumuz

 

Misyonu ise; veriden bilgi üretimi, veri ve bilgi yönetişimi ve güvenliği, bilgi sistemleri analiz ve tasarımı alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören ve bu alanlarda uluslararası araştırmalarıyla tanınan bir bölüm olmaktır.

 

Kabul Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS (EA) veya DGS sınavlarında yeterli puan alarak tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğrenimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Antalya AKEV Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir (Ayrıntılı bilgi için: www.akev.edu.tr). İlgili yönetmelikler çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Antalya AKEV Üniversitesi’ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir. Ayrıca fakültemizde çift Anadal/Yandal olanakları da mevcuttur.

 

 

 

 

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

 

Alınacak Derece

Bu bölüm, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında 242 AKTS’lik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Program Bilgi Paketi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, dört yıllık bir lisans programı olup öğrenim dili Türkçedir, örgün öğretim yapılmaktadır. Bölüm teori öğrenime dayalı ve öğrencilerin pratik becerilerini geliştirebileceği ve iş deneyimi edinebileceği bir öğretim sunmaktadır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca dersin öğretim elemanı, dönem başında dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. Diğer detaylı bilgiler için Antalya AKEV Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne bakınız (https://www.akev.edu.tr/pdf/antalya-akev-universitei-on-lisans-1.pdf)

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Program Çıktıları

Öğrenciler;

 1. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisini; bireysel çalışma becerisini kazanacaktır.
 2. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisini kazanacaktır.
 3. Meslek hayatında etkili iletişimin gücünden yararlanabilme, gelişmeleri doğru yorumlama ve karar verme becerisine sahip olacaktır.
 4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olacaktır.
 5. Etik ilkelerine uygun davranacak, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacak; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye sahip olacaktır.
 6. Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisine sahip olacaktır.
 7. Bilgisayar bilimleri kapsamındaki kuramsal ve uygulamalı uzmanlık bilgilerine sahip olacaktır.
 8. Belirlenen gereksinimleri karşılayacak şekilde bir sistem, alt sistem veya süreç tasarlama becerisi kazanacaktır.
 9. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları değerlendirme becerisi kazanacaktır.
 10. Bilişim tabanlı işletme biliminin temel fonksiyon ile kavramlarını kavrayacak ve uygulayacaktır.
 11. İşletmecilikle ilgili muhtemel problemleri tanıyacak ve bilişime dayalı yöntemlerle çözecektir.
 12. İşletmeciliğin bilişime dayalı güncel yöntem ve teknolojilerini kurumsal bağlamda kullanacaktır.

 

Lisansüstü Programı

Yeni açılan bir bölüm olması nedeniyle henüz lisansüstü programları bulunmamaktadır.

Erasmus/Exchange

Erasmus Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı öğrencilerimize Erasmus değişim programı hakkında bilgi sağlamaktadır. Daire Başkanlığı, diğer akademik ve idari birimler ile iş birliği içerisinde Üniversitemizin ulusal ve uluslararası ilişkilerine yönelik faaliyetlerini geliştirmek ve koordine etmekle görevlidir.

 

Staj

Öğrencilerin altıncı yarıyılda 40 günlük staj eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu staj sayesinde öğrenci teorik alanda öğrendiği bilgileri uygulamaya koyabilme yeteneğine kavuşacak, bu sayede sektör-öğrenci yakınlaşması sağlanarak mesleki deneyim kazanmaları ve firmaların mezuniyet sonrası istihdam edilmesi öngörülen personel seçiminde kurumunda staj yapmış öğrencilerle yakınlık sağlanmasından dolayı öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulmalarında kolaylıklar söz konusu olabilecektir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların istihdam ettikleri üniversite mezunlarının piyasayı tanımamalarıyla ilgili şikâyetlerinin ortadan kaldırılması ve mesleki beceriye sahip işgücünün yetiştirilmesi için önemlidir. Staj aşamasına gelen öğrenci sayıları dikkate alınarak okul yönetimi ile yukarıda belirtilen kuruluşların yetkilileri bir araya gelerek; hangi kuruluşa ilgi alanlarına göre hangi öğrencilerin gönderileceği saptanacaktır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için Antalya AKEV Üniversitesi Staj Yönergesi hükümlerine uymaları gerekmektedir.