Sosyoloji Bölüm - Hakkında

blog_img1

Genel Bilgi

Antalya AKEV Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, üniversitemizin İnsani Bilimler Fakültesi bünyesinde ilk kurulan bölüm olup 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bölümümüz 247 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir; sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Programdan mezun olmak için Senato tarafından kabul edilen 247 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS (EA) veya DGS sınavlarında yeterli puan alarak tercihte bulunmaktadır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğrenimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Antalya AKEV Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir (Ayrıntılı bilgi için: www.akev.edu.tr ). İlgili yönetmelikler çerçevesinde öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Antalya AKEV Üniversitesindeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlar Sosyoloji alanında lisans derecesine sahip olup sosyolog unvanı alarak;

  • Araştırma şirketlerinde,
  • Medya kuruluşlarında,
  • Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında (Adalet Bakanlığı’nın Denetimli Serbestlik bürolarında ve cezaevlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında, YURTKURda, Gençlik Merkezlerinde, GAP İdaresinde vb.)
  • Belediyelerde (aile danışmanlığında, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında; çocuk, genç ve yaşlılara yönelik hizmet birimlerinde),
  •  Kalkınma ajanslarında,
  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK) ve benzeri birçok kurumda istihdam edilebilirler.

Formasyon derslerini başarıyla tamamlayan mezunlar, ortaöğretim kurumlarında ve özel okullarda Felsefe Grubu Öğretmenliği” yapabilirler. Ayrıca lisans sonrası yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyere yönelebilirler.

Lisans programından mezun olan öğrenciler dilerlerse Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)ndan geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans/doktora öğrenimlerine devam ederek alanlarında uzmanlaşabilirler.

Vizyonumuz

Antalya AKEV Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak vizyonumuz; içinde yaşadığımız toplumu, toplumsal kurumları, insanlararası etkileşimleri, değerler sistemini, davranış kalıplarını anlama çabası ile üretken ve kolektif çalışmalar yaparak ulusal ve uluslararası akademik platformlarda etkili bir konuma gelmektir. 

 

Misyonumuz

Antalya AKEV Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak misyonumuz; eleştirel ve disiplinlerarası düşünebilen, toplumsal sorunlara duyarlı, bu sorunlara yönelik çözümler üretebilen, sosyolojiye ilişkin temel kavramlar ve kuramlar ışığında araştırma yöntem ve tekniklerine dayalı olarak sosyal araştırmalar tasarlayıp uygulayabilen ve bunları raporlaştırabilen, özgüvenli ve analitik düşünebilen sosyologlar yetiştirmek; lisansüstü programları hayata geçirerek öğrencilerimizin bu programlara katılımını desteklemektir.

 

Program Bilgi Paketi

Sosyoloji Bölümü, dört yıllık bir lisans programı olup öğrenim dili Türkçedir, örgün öğretim yapılmaktadır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca dersin öğretim elemanı, dönem başında dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. Diğer detaylı bilgiler için Antalya AKEV Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakabilirsiniz https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210206-4.htm

 

TYYÇ-TAY

Sosyoloji Bölümü öğrenme çıktıları aşağıdaki gibidir:

1. Alana ilişkin temel kavramları, kavramlar arası ilişkileri, temel kuramları ve kuramların inşa edilme biçim ve yöntemlerini anlar ve açıklar.

2. Sosyal bilimlere ilişkin temel yöntembilimsel yaklaşımları ve araştırma tekniklerini bilir ve uygular.

3. Bir sosyal araştırma tasarlar/planlar, uygular ve raporlaştırır.

4. Bireyler, gruplar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyişini anlar, açıklar, yorumlar ve değerlendirir.

5. Araştırma alanına ilişkin toplanan verileri işler ve analiz eder.

6. Alanla ilgili bilgisini sosyal sorumluluk bilinci ile geliştirir.

7. Alana ilişkin bilgisini yazılı ve sözlü olarak etkin ve sistemli şekilde aktarır.

8. Disiplinlerarası düşünür, yorumlar ve değerlendirir.

9. Sosyal bilimlerde geliştirilen bilgi ve yaklaşımlara eleştirel ve sorgulayıcı bakar.

10. Ekip çalışmasına katılır.

11. Toplumsal sorunlara ilişkin alternatif çözüm önerileri üretir.

12. Mesleki etik ilkeleri bilir ve bunlara uygun davranır.

13. Kültürel farklılıkların bilincinde olur ve hayatında kültürel farklılıklara hassasiyet gösterir.

14. Alan bilgisini gündelik yaşamda kullanır.

15. Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir.

 

Lisansüstü Programlar

Sosyoloji Bölümü’nde henüz lisansüstü düzeyde eğitim verilmemektedir. İlerleyen süreçte hayata geçirilmesi hedeflenmekte olup bu yönde hazırlıklar yapılmaktadır.

Erasmus/Exchange

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı öğrencilerimize Erasmus değişim programı hakkında bilgi sağlamaktadır.

Staj

Mevcut programa göre mezuniyet için staj çalışması mecburiyeti bulunmamaktadır, öğrencinin Mezuniyet Projesi ve Seminer” dersinde seçtiği bir projeyi tamamlayıp seminerde sunması ve dosyasını danışmana teslim etmesi ve geçerli not alması yeterlidir.  İlerleyen süreçte Bölüm Kurulu ve Fakülte Kurulu kararı ile staj çalışması düzenlenebilir.