Adalet Programı Hakkında

blog_img1

 

Genel Bilgi

 

Adalet Programı; her tür hukuk ve adli hizmetler alanında nitelikli adli meslek mensuplarının varlığına duyulan ihtiyaç yönünde ilk mezunlarını 2019 yılında kazandırmıştır. Her birisi “Antalya AKEV Üniversitesi Ailesi”nin değerli bir üyesi olan Program mezunlarının, hayatları boyunca “yaptıkları işi en iyi yapma” bilinç ve sorumluluğunu taşımaları, öğrenim süresi boyunca önemsenin ilk öncelikli kazanımlardandır. Bu bakımdan Adalet Programı kapsamında verilen eğitimin, her tür mesleki ve bireysel yetkinliği geliştirici kazanımlar sağlaması gözetilmektedir. Programın öğrenim dili Türkçe'dir.

 

Tarihçe

 

Program 2017 yılında kurulmuş olup 2018-2019 Akademik Yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir.

 

Misyon ve Vizyon

 

Programın misyonu; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı ve de teorik ve pratik açıdan hukuksal etik temelli ön hukuk bilgisiyle donanımlı adalet mensuplarını yetiştirerek, “AKEV İlkeleri” yönünde, başta Serik İlçesi ve Antalya İli olmak üzere ülkemiz gelişimine katkı sağlamaktır.

Programın vizyonu ise toplumsal hayatı düzenleyen kurallar bütünlerinden birisi olan hukuk kurallarının, ulusal ve uluslararası ölçekteki olağan ve olağanüstü değişkenliğinin farkındalığıyla kendisini sürekli yenileme ve öğrenmeyi öğrenme düsturlarını edinmiş olan mezunlarının gurur verici mesleki başarılarının da göstergesiyle ulusal ve uluslararası öğrenci bakımından tercih edilirliği ilk sıralarda olan bir Program haline gelmektir.

 

Akademik

Adalet Programı mezunları, çeşitli kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra, başta, adliyeler, avukatlık büroları, ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik büroları ile noterlikler gibi Adalet Bakanlığı başta olmak üzere Devlet teşkilatı bünyesindeki genel ve yerel çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında “katip / zabıt katibi”; adli-idari kolluk teşkilatları bünyesinde “kolluk (polis / bekçi / zabıta)” ile ilgili eğitimleri tamamlamaları kaydıyla kamu-özel kurum ve kuruluşlarda ateşli silah taşıma yetkili / yetkisiz “güvenlik görevlisi” ve de Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ise muvazzaf/sözleşmeli “uzman çavuş / astsubay” olarak, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan alınmış olması aranan puan kriterinin de sağlanması kaydıyla, doğrudan çalışma olanağı bulabilmektedir.

Yanı sıra Program mezunlarının yılda bir kez yapılan “Dikey Geçiş Sınavı”na katılıp yeterli puanı almış olmaları kaydıyla yurt içi ve fakat ilgili koşulları sağlamaları kaydıyla ise tercih edecekleri yurt dışı hukuk fakülteleri bünyesinde lisans öğrenimlerini tamamlayabilmeleri olanaklıdır.

Yine, ilgili lisans tamamlama yöntemlerinden birisi kanalıyla iktisadi ve idari bilimler fakülteleri bünyesindeki ilgili lisans bölümlerinden mezun olarak serbest muhasebeci ve/veya mali müşavirlik mesleğine yönelebilmeleri de olanaklıdır.

 

Öğrenci Kabulü

Adaylar, Adalet Programı’na; her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” puan türünde burslu, %75 burslu, %50 burslu ve ücretli kategoride merkezi şekilde yerleştirilmektedir. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, “Antalya AKEV Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği” hükümlerinin çerçevesinde yatay geçiş de yapılabilmektedir (Ayrıntılı bilgi: www.akev.edu.tr).

 

Program Bilgi Paketi

Adalet Programı, normal eğitim süresi iki yıl olan örgün bir ön lisans programıdır. Yarıyıl esasına göre düzenlenmiş olan eğitimin dört yarıyılda tamamlanması zorunludur. Öğrenciler, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ye uygun olarak toplam “120 AKTS (ECTS)”yi başarıyla tamamlayıp temel yeterliliklerin de sağlanması kaydıyla “Adalet” ön lisans derecesiyle mezun olmaya hak kazanmaktadır. Her bir akademik yarıyılda, Adalet Programı’na dair genel derslerin yanı sıra seçmeli dersler alınmaktadır. İkinci akademik yarıyılın, Üniversite Akademik Takvimi uyarınca sonuçlanmasının ardından, bir sonraki Akademik Yıl başlamadan önce, kamu veya özel kurumlarda otuz (30) iş gününe tekabül edecek şekilde staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Haftalık Program

(Resmi genelağ üzerinden her akademik yarıyılın başlangıcında duyurulmaktadır.)

 

Lisansüstü Programı

Programın bir önlisans programı olması sebebiyle bağlı olarak lisansüstü eğitim olanağı bulunmamaktadır.

 

ERASMUS / Exchange

 

ERASMUS başta olmak üzere her bir öğrenci uluslararası değişim programı hakkındaki bilgi akışı, Rektörlüğe bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren “Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı” tarafından sağlanmaktadır.

 

Staj

            Öğrencilerin Adalet Programı’ndan mezun olabilmeleri için; 16/07/2019 Tarih ve 2019/28 Sayılı Senato Toplantısı’nın 4 No’lu kararı uyarınca onaylanan “T.C. Antalya AKEV Üniversitesi Önlisan/Lisans Staj Yönergesi” hükümleri çerçevesinde ve en erken ikinci yarıyılın sonunda otuz (30) işi günü olarak staj eğitimlerini tamamlaması gerekmektedir.

Staj sayesinde, öğrenciler, teorik alanda öğrendikleri bilgileri uygulama yeteneğine kavuşmakta; sektör-öğrenci yakınlaşması sağlanarak ise öğrencilerin mesleki deneyim kazanması gerçekleşmiş olmaktadır. Yanı sıra, ilgili kurumların / avukatlık bürolarının, mezuniyet sonrası istihdam etmeyi öngördükleri personellerini seçerken, kendi bünyelerinde staj yapmış olan adaylara öncelik tanıma eğiliminde olmasından dolayı öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulması da kolaylaşmış olmaktadır. Zira ilgili kurumların / avukatlık bürolarının istihdam ettikleri adalet programları mezunlarının mesleki gereklilik ve yetkinlikleri haiz olmadıkları hakkında zaman zaman yönelttikleri eleştirilerin son bulabilmesine yönelik olarak mesleki beceri ve hukuk etiği bilincini haiz adli katip iş gücünün yetiştirilmesi son derece önemlidir.

 

TYYÇ / TAY

Adalet Programı’ndan mezun olan öğrenciler:

 1. Hukuk alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular.
 2. Hukuk alanında uygulanan bilişim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular.
 3. Hukuk alanındaki bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
 4. Adalet meslek elemanı olarak çalışma arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalışır ve iyi bir iletişim becerisi ile çalışarak sorunları çözer.
 5. Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir.
 6. Hukuk ile ilişkili diğer alanlardaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
 7. Kanunlarda, yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin nasıl yapıldığıyla ilgili bilgi sahibi olarak, bunları yorumlar ve kavrar.
 8. Adalet sisteminin işleyişiyle ilgili bilgi sahibi olur.
 9. Pratik bilgileri öğrenerek çalışma hayatında  uygular.
 10. Hukuksal yorum becerisi öğrenilerek  uygular.
 11. Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları, bilir ve uygular.
 12. Hukuksal pratik üretim tekniklerini bilir ve uygular.
 13. Hukuksal konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir, hukuk ile ilgili bilişim tekniklerini alanda uygular.