İç Mekan Tasarımı Programı Hakkında

blog_img1

 

Program Tanıtımı

İç Mekân Tasarımı Programı, fonksiyon, estetik, teknoloji ve bilimsel prensiplerle birlikte anlamlanan özgün mekânlar oluşturmayı hedefleyen iç mekân tasarımı teknikerleri yetiştirmeye yönelik ön lisans programıdır. Öğrenciler alanlarına yönelik, bilgisayar destekli çizim, tasarım süreçleri ve prensipleri, yapı elemanları, iç mekân tasarımı, ergonomi, malzeme bilgisi, mobilya tasarımı, meslek pratiği ve etiği gibi konularda eğitim görmektedirler. İç Mekân Tasarımı Programı’ndan mezun olan öğrenciler, ÖSYM’nin yapmış olduğu Dikey Geçiş Sınavı’yla (DGS) üniversitelerdeki 4 yıllık; El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Tezhip bölümlerine geçiş yapabilirler.

Programın öğretim dili Türkçedir.

 

 

Kuruluş Bilgisi

Program 2020 yılında kurulmuştur.

 

 

Vizyon Misyon

Antalya Akev Meslek Yüksekokulu İç Mekân Tasarımı Programı, mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kullanıcının kültür ve geleneklerine ait, özgün tasarımları geliştirmekte uzman, analitik düşünme yeteneğine sahip, mekân tasarımı üzerine uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi ve çağdaş bilimsel araştırma, uygulama ve öğretim ortamının oluşturulmasını hedeflemektedir.

 

 

Kazanılan Derece

Bu program, yükseköğretimde İç Mekân Tasarımı alanında 120 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İç Mekân Tasarımı alanında ön lisans derecesine sahip olunur.

 

Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS (TYT) sınavına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Antalya AKEV Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.akev.edu.tr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Bilgi Paketi

İç Mekân Tasarımı Programı, ön lisans programı olup öğrenim dili Türkçedir. Programda iç mekân tasarımı ile ilgili teknik çizim ve tasarım bilgileri uygulamalı biçimde öğretilerek, tasarımla ilgili temel prensipler, malzeme bilgisi ve bilgisayar destekli çizim teknikleriyle ilgili konularda yetkinlik sağlanır.

 

 

Erasmus/Exchange

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı öğrencilerimize Erasmus değişim programı hakkında bilgi sağlamaktadır.

 

 

Staj

Öğrencilerin 30 günlük staj eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu staj sayesinde öğrenci teorik alanda öğrendiği bilgileri uygulamaya koyabilme yeteneğine kavuşacak, bu sayede sektör-öğrenci yakınlaşması sağlanarak mesleki deneyim kazanmaları ve firmaların mezuniyet sonrası istihdam edilmesi öngörülen personel seçiminde kurumunda staj yapmış öğrencilerle yakınlık sağlanmasından dolayı öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulmalarında kolaylıklar söz konusu olabilecektir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için Antalya AKEV Üniversitesi Staj Yönergesi hükümlerine uymaları gerekmektedir.

 

 

 

Önceki Öğrenimin Tanınması

İlgili yönetmelikler çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Antalya AKEV Üniversitesi’ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.

 

 

Mezuniyet Koşulları

Antalya AKEV Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı iki yıl dört yarıyıldan oluşan bir programdır. Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 120 AKTS kredisine karşılık gelen ön lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü süren bir adet yaz dönemi stajını başarılı bir şekilde yapmış olması gerekmektedir. Stajlar ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır.

 

 

Programın Amacı ve Hedefi

Antalya AKEV Üniversitesi İç Mekân Tasarımı Programının temel amacı, yapıların iç mekânlarının düzenlenmesi için tasarım bilgileri, el ve teknik çizimleri ile birlikte teknolojiyi kullanarak projeler geliştirebilen ve bu projelerin uygulama sürecinde yer alan, etik kuralların bilincinde ve sorumluluk sahibi teknik elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

 

Program Öğrenme Çıktıları

1. İç mekân tasarımı alanındaki sorunları tanımlayabilmek; fiziksel, sosyal ve ekonomik koşullar ile kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda verileri analiz etmek, bilimsel yöntemlerle sentezlemek ve yetkin mekânsal çözüm önerileri geliştirmek.

2. Tasarım çalışmalarını ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve/veya sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru biçimde aktarmak.

3. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözümler gerçekleştirmek.

4. Tarihsel doku, kültürel miras ve doğal çevreye saygılı bir tasarım anlayışına ve bu alanda doğru karar verebilme farkındalığına sahip olmak.

5. Sürdürülebilirlik ve evrensel tasarım ilkelerini, insan-çevre ilişkisinin önemini, kullanıcının sağlık ve güvenlik gereksinimini benimseyip tasarımında etkin şekilde kullanabilmek.

6. Meslek alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı tasarım teknolojilerini kullanmak.

7. Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlayabilmek.

8. İç mimarlık, mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve yenilikleri özgün tasarımlarda sentezleyebilen beceriye sahip olmak.

9. İç mekân tasarım sürecinde gerek bireysel olarak, gerekse ulusal veya uluslararası bir ekip içerisinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmek ve bilgi ve becerilerini paylaşabilmek, özgüven ve iletişim yetkinliğine sahip olmak.

10. İç mekân tasarımı alanında edindiği kuramsal ve meslek pratiğine ilişkin bilgiyi, toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerler çerçevesinde, işveren ve kullanıcı gereksinimlerine uygun sürdürülebilir programlara, tasarımlara ve uygulamalara farkındalığına sahip olmak.

11. Bağlı olduğu Meslek Yüksekokulu diğer bölümleriyle işbirliği içinde olarak tasarım ve sanatın farklı alanlarında bilgi ve beceriye sahip olmak.

 

 

Mezunların Çalışma Alanları

 • Kamu sektöründe, özellikle Bayındırlık ve iskân bakanlığında,
 • Özel sektörde ise inşaat şirketlerinde, mimarlık bürolarında ya da serbest olarak çalışabilirler.
 • Televizyon şirketlerinde, televizyon kanallarında, fotoğraf stüdyolarında çalışabilirler.
 • Bu gibi alanlarda sahne tasarımları yapar, sanat yönetmenliği gibi alanlarda etkinlik gösterebilir
 • Mimarlık ve İç mimarlık ofislerinde,
 • Kamu ya da özel firma ve kuruluşların yapı ve pazarlama bölümlerinde,
 • Rölöve ve restitüsyon, restorasyon hizmetlerinde,
 • Seri ya da kupon üretimi yapan mobilya üretici firmalarında,
 • İthal iç mimari malzeme veya mobilya satan firmalarda,
 • Banyo-mutfak üreten, satan firma ve mağazalarda tasarımcı-uygulayıcı olarak görev alabilirler.
 • Sanat ve tasarım etkinliklerinde yer alabilir veya düzenleyebilirler.

 

 

Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık; El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Tezhip bölümlerine geçiş yapabilirler.

 

 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme

(1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.

(2) Diğer detaylı bilgiler için Antalya AKEV Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne bakınız. (https://www.akev.edu.tr/hakkimizda/kurumsal/yonerge-ve-yonetmelikler)

 

Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe