İnşaat Teknolojisi Programı Hakkında

 

Genel Bilgi

Bir inşaat teknikeri ne iş yapar denildiğinde bir mühendis ve bir mimar kadar önemli olduğu bilinmesi gerekmektedir. İnşaat teknikeri kendi çalışma alanları arasında ve diğer alanlarda yaptıkları işler ile inşaat alanında etkili bir görev çalışması yapar. Genel olarak inşaat teknikeri ne iş yapar denildiğinde, yapı işleri alanında mühendis ve ustalar arasındaki iletişimi ve sürekli olarak koordinasyonu sağlamaktadır. İnşaat teknikeri bir proje yapısını bir mühendis ile değerlendirdikten sonra inşaat ustasına gerekli olan bilgileri iletir. Bu bilgiler ışığında inşaatın sürecini takip ederek, doğru yapılıp yapılmadığından emin olur. Yapılacak olan yapı için mühendis ve mimarların belirttiği yönergeleri uygulamak için gerekli olan nitelikli malzemelerin hazırlanması ve kullanılmasını sağlar. Kullanılacak olan malzemelerin gerekli şartları sağlayıp/sağlamadığı, keşif ve metraj işlemlerini yanında aynı zamanda saha içerisinde keşif ve gözlem çalışmalarını da gerçekleştirir.

 

 

Tarihçe

İnşaat teknolojisi bölümüne ilk olarak 2017/2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde eğitim vermeye başlanmıştır.

 

Vizyon Misyon

Eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama kalitesi yüksek, yerel ve ulusal boyutlarda çözüm üretebilen, üniversite-sanayi işbirliğini esas alan, araştırma ve geliştirme projeleri ile sanayiyi destekleyen, evrensel boyutta etik değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, yenilikçi ve sürekli gelişen bir bölüm olmaktadır.

 

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan projelerin tasarımı, ilgili standartlara ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde imalatların yaptırılmasını sağlayacak yeteneklere sahip, inşaat sektöründeki her türlü imalatların tekniğe uygun bir şekilde yapılmasını sağlayan ve kontrolünü yapabilecek birikimi olan, kamu sektöründe ve özel sektörde görev alabilecek, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetisine sahip, ufku geniş, alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Aynı zamanda lisans (mühendislik) tamamlamaları için, dikey geçiş sınavı ile inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerine geçişlerinde yardımcı olmaktır.

 

Akademik

Program mezunları ülkemizin en önemli sektörü olan inşaat sektöründe İnşaat Teknikeri olarak; gerek kamu sektöründe (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşlar, il ve ilçe belediyeleri vb.), gerekse özel sektörde istihdam olanaklarına sahiptirler. Program mezunlarının sayısız çalışma alanlarından bazıları şunlardır: Karayolu, demiryolu, köprü gibi ulaştırma yapılarının inşaatları, içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi alt yapı inşaatları, Liman, dalgakıran, iskele gibi kıyı liman yapıları, Su temini ve Su arıtma projelerinde, beton üreten tesislerde ve yapı malzemesi laboratuarlarında, Kalite Kontrol Elemanı olarak Tüm yapı imalatları Çelik yapı imalatı ve montajı, Zemin iyileştirme, Yapı denetim Statik, mimari, betonarme, geoteknik proje büroları, Bilgisayarlı uygulamalar Yapı maliyet hesapları Arazi keşif, metraj ve aplikasyon uygulamaları, İnşaat Proje tasarımı, Şantiye organizasyonu, İhale ve Sözleşmeler ile Yapı onarım ve güçlendirme projelerde görev almaktadır.

 

Öğrenci Kabulü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Sınav puanına göre İnşaat Teknolojisi Bölümüne yerleştirilmesi yapılmaktadır.

Program Bilgi Paketi

İnşaat Teknolojisi bölümü bir ön lisans programı olup öğrenim dili Türkçedir. İnşaat teknolojisi programını bitirenler “İnşaat Teknikeri” unvanı ile iş hayatına atılırlar.

 

Erasmus/Exchange

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı öğrencilerimize Erasmus değişim programı hakkında bilgi sağlamaktadır.

 

Staj

Öğrencilerin ikinci yarıyıldan sonra 30 günlük staj eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu staj sayesinde öğrenci teorik alanda öğrendiği bilgileri uygulamaya koyabilme yeteneğine kavuşacak, bu sayede sektör-öğrenci yakınlaşması sağlanarak mesleki deneyim kazanmaları öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulmalarında kolaylıklar söz konusu olabilecektir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların istihdam ettikleri üniversite mezunlarının piyasayı tanımamalarıyla ilgili şikâyetlerinin ortadan kaldırılması ve mesleki beceriye sahip işgücünün yetiştirilmesi için önemlidir. Staj aşamasına gelen öğrenci sayıları dikkate alınarak okul yönetimi ile yukarıda belirtilen kuruluşların yetkilileri bir araya gelerek; hangi kuruluşa ilgi alanlarına göre hangi öğrencilerin yönlendirilmesi sağlanacaktır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için Antalya AKEV Üniversitesi Staj Yönergesi hükümlerine uymaları gerekmektedir.

 

TYYÇ-TAY

İnşaat Teknolojisi Bölümü öğrenme çıktıları aşağıdaki gibidir:

 1. İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
 2. Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
 3. Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar.
 4. Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
 5. Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
 6. Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
 7. İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
 8. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
 9. Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
 10. Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
 11. Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
 12. İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.

 

 

Araştırma

Bölümümüz öğretim elemanları ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda akademik araştırma gerçekleştirmiş olup, gerek Bölümümüz gerekse Üniversitemiz adına bilimsel katkı sağlamaya devam etmektedirler.