Antalya AKEV Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

blog_img1

Antalya AKEV Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin  Amacı

a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek.

b) E-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek ve Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek.

c) Kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak amacıyla eğitim programlarını e-öğrenme sistemine uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Üniversite ile diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle uzaktan eğitim uygulamalarına dönük iş birliği içinde olmak.

d) Örgün öğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek daha geniş kitlelerin yükseköğretimden faydalanmalarını sağlamak.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yayınlamak.

 

Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde uygulanan programlara ve araştırmalara sağlayacağı akademik desteği aşağıda şekliyle olacaktır.

a) Üniversitede internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin esasları Senato kararları çerçevesinde belirlemek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan eğitim sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar düzenlemek.

c) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak; kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek.

d) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak.

e) Uzaktan eğitim kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav ve benzeri uzaktan eğitim uygulamalarında bulunmak.

f) Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

g) Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle ilgili eğitimler vermek.

ğ) Uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere sertifika, ders geçme ve benzeri belgeleri vermek.

h) Uzaktan eğitim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı, öğrenci destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

ı) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

i) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.

j) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

 k) Rektörlükçe önerilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.