Akademik Yayınlar

 

SIRA NO

UNVAN

ADI SOYADI

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR DA SUNULAN BİLDİRİLER

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

KİTAP / KİTAP BÖLÜMLERİ

PROJELER

1

Dr.Öğr.Üyesi

Aylin AKTAŞ ALAN

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

 

 

1.AKTAŞ ALAN, Aylin ve ŞEN, Özlem
“Gastronomi Temalı Festivaller Üzerine Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi”, 20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, 16-19 Ekim 2019.

1.SANDIKÇI, Mustafa; AKTAŞ ALAN, Aylin (2019)
“Devre Mülk Tatil Sisteminde Karşılaşılan Yönetsel Sorunlar:Afyonkarahisar Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, Mart, 223-237.
2.. AKTAŞ ALAN, Aylin; SANDIKÇI, Mustafa (2019)
“Problems Related to Human Resources in Timeshare Resort Systems: Afyonkarahisar Sample”, Journal of Turkish Tourism Reserach, 3(2):112-120.
3.AKTAŞ ALAN, Aylin ve SUNA, Belma (2019)
“Gastronomi Şehri “Gaziantep’te Menü Planlama Uygulamalarına Güncel Bakış”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2):1328-1343.
4.AKTAŞ ALAN, Aylin ve ŞEN, Özlem (2020)
“Gastronomi Temalı Festivaller Üzerine Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi”IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 6:132-134
5.AKTAŞ ALAN, Aylin ve Kızılcalıoğlu, Gaye (2020)
Festival Algısı ve Memnuniyet Üzerine Bir Araştırma: Adana ve Antalya Film Festivali Örneği, TUTAD, 4(4)

1.AKTAŞ ALAN, Aylin (2019). Turizm özelinde Amaç Karşıtı İş Davranışlarının İncelenmesi, Detay Yayıncılık, Ankara, ISBN:978-605-254-117-3. 
2.SUNA, Belma (2019). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması içinde Destinasyonlarda Diğer Yönetim Faaliyetleri, Detay Yayıncılık, Ankara.
3.AKTAŞ ALAN, Aylin
Suna, Belma ve Vatan, Ahmet (2020). Turizm Endüstrisinde İnovasyon içinde Yiyecek İçecek İşletmelerinde İnovasyon, Nobel Yayıncılık, Ankara, ISBN:978-625-402-266-1
4.AKTAŞ ALAN, Aylin
Kozak, M.ve Kozak N. (2020). Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt 5: Kadın Turizmciler, Detay Yayıncılık, Ankara, ISBN:978-605-254-267-5.

 

2

Dr.Öğr.Üyesi

Aslı ARSLAN KULCAN

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

1. Arslan Kulcan, A., Öziyci, H. R., Karhan, M. 2019. Quality stability of clear pomegranate juice treated with cyclodextrin. Journal of Food Science and Technology. 56 (9): 4139–4146. (SCI-Expanded)
2. Hacıoğlu, A.,  Assoumou Zoua, U.T., Yıldız, M., Arslan Kulcan, A. Yavuz, İ., Karhan, M. 2020. Optimization of Enrichment of D-Pinitol in Carob Extract Using Nanofiltration Application Using the Response Surface Methodology. Turkish Journal of Agriculture, Food Science and Technology. (Yayın aşamasında) (DOAJ, Index Copernicus)

 

 

 

 

Kademeli membran filtrasyon uygulamalarının stevia ekstraktların saflaştırılmasında kullanılması, Araştırıcı, TÜBİTAK 1002, 44580 TL, 2019-2020.

3

Dr.Öğr.Üyesi

Özlem ŞEN

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

1.Gaye Kızılcalıoğlu, Dilek Hale Aybar, Özlem Şen (2019). Alaçatı Ot Festivali’ne Katılan Turistlerin Festivale Yönelik Algıladıkları Yiyecekİmajı, Memnuniyet Düzeyleri ve Geleceğe Yönelik Davranışsal Niyetleri Üzerine Bir İnceleme. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research. (Index Copernicus)

 

2. ŞEN, Özlem. (2020). Bibliyometrik Analiz Yöntemi İle Ağızdan Ağıza İletişim (Wom) Konusunun İncelenmesi International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 54; pp:1-10.  (Index Copernicus)

 

1.AKTAŞ ALAN, Aylin ve ŞEN, Özlem
“Gastronomi Temalı Festivaller Üzerine Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi”, 20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, 16-19 Ekim 2019.

AKTAŞ ALAN, Aylin ve ŞEN, Özlem (2020)
“Gastronomi Temalı Festivaller Üzerine Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi”IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 6:132-134

 

 

4

Arş.Gör.

Gaye KIZILCALIOĞLU

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

1.Gaye Kızılcalıoğlu, Dilek Hale Aybar, Özlem Şen (2019). Alaçatı Ot Festivali’ne Katılan Turistlerin Festivale Yönelik Algıladıkları Yiyecekİmajı, Memnuniyet Düzeyleri ve Geleceğe Yönelik Davranışsal Niyetleri Üzerine Bir İnceleme. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research. (Index Copernicus) 

  1. Akgündüz, Y., Yeşilyurt, H. ve Kızılcalıoğlu, G. (2019). Turizm Endüstrisinde İşten Ayrılma Niyetinin Öncüllerini Belirlemeye Yönelik Kuramsal Bir İnceleme. SADAB: Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi. 19-21 Ekim 2019, Antalya AKEV ÜNİVERSİTESİ.       

 

 

 

TUBİTAK: R STUDİO EĞİTİMİ: Akdeniz Üniversitesi (1-7 Temmuz 2019)

5

Prof. Dr. 

Kerim ÇETİNKAYA

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

ALTUNKAYNAK, D., DUMAN, B., & ÇERİNKAYA, K. 5 EKSEN 3B YAZICI TASARIMI VE UYGULAMASI. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 4(2), 124-138.

                         

 

 

 

 

6

Dr.Öğr.Üyesi

Bahar MURATOĞLU PEHLİVAN

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı Bölümü

   

 

 

Sanal Gerçeklik ve Medyanın Yeni Kullanımları (Haziran 2019)   

1. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türk Çizgi Filmlerinde Anne ve Baba Temsili Üzerine Bir Çalışma

Eleştirel Düşünme: Sosyal Bilimler ve İletişim Perspektifi

 

2. Attitudes Towards Press in Today’s Turkey: How Death Thoughts and Political Tendencies Effect Support for Free Press and Free Speech

 

7

Arş. Gör.

Gülce DÖLKELEŞ

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim TasarımI

         

1. ANKOS EĞİTİMİ Bursa Uludağ Üniversitesi (Kasım 2019)

 

2. DERGİPARK EĞİTİMİ: Bursa Uludağ Üniversitesi (Kasım 2019)

 

3. Sosyal Medyadaki Reklamların Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Göstergebilimsel AnaliziFLO Ayakkabı Reklamları Örneği – Yüksek Lisans Tezi (22 Kasım 2019)

 

4. BURSA'YI SİMGELEYEN GÖRSEL ÖĞELER KULLANILARAK YENİ TASARIMLARIN ÜRETİLMESİ – Sanatta Yeterlilik Tezi (Devam ediyor.)

 

 

8

Dr. Öğr. Üyesi

Pelin ÜGÜMÜ AKTAŞ

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

 

 

 

 

Current Issues in Economy and Management: Multidisciplinary Perspectives

 

9

Dr.Öğretim Üyesi

Gizem CANDAN

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

 

 

 

Glokalizasyon Bağlamında Yayınlanan Netflix Reklamları: Göstergebilimsel Bir Analiz',  Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2020

1.Sağlık İletişiminde Kriz ve Risk Yönetimi:HAP Uygulaması 'Sağlık İletişimi', Ed:Suat Gezgin, Nobel Yayıncılık,2019

 

2. Kültürel Küreselleşme Aracı Olarak Netflix'in Gençlik Kültürüne Etkisi 'Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında Siviant', Ed:Zuhal Gök Demir-Mehmet Bayırlı, Nobel Yayıncılık,2020 

 

10

Arş. Gör.

Mehmet AYTEKİN

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Behram Beyzayi Sinemasında Kadın İmgesine Bir Bakış: ”Başu, Küçük Yabancı” Örneği

Rumen Yeni Dalga Sinemasında Bakışın İdeolojikleşmesi ve Kadın Bedeninin Temsili                                                                                                                                                            

Rahşan Beni-Itimad’ın Perspektifinden Devrim Sonrası İran Sinemasında Kadınların Tasviri Üzerine Bir İnceleme  

Bina Filmi Hakkında Orçun Behram ile Röportaj

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar

 

11

Prof. Dr.

Hüseyin Bal

İnsani Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

1. “Aliya İzzet Begoviç ve Bilgeliğin Tezahürü” Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, SADAB, 2019, C. 5 Sayı 9. (ISSN: 2149-178X) (Online) (Journal of Social Research and Behavioral Sciences) (Index Copernicus, Dergipark vb.)

 

       

12

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Şeren

İnsani Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

 

1. Toplumsal Değişme, Gelişme, Kalkınma ve Eğitime Eleştirel Bir Bakış. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu (SADAB). 19-21 Ekim 2019, Antalya AKEV Üniversitesi, Antalya.

 

 

 

Cooking For Freedom Project, 2019 

13

Dr. Öğr. Üyesi

Radiye Canan Bağış

İnsani Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

1. “Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019, Cilt: 18, Sayı: 4. (ISSN 1303-0094). (ULAKBİM, National Academic Journals Index, EBSCOHOST, Academic Search Complete, Akademia , Sosyal Bilimler İndeksi , Türk Eğitim İndeksi , EBSCOHOST MLA,  International Bibliography, Directory of Open Access Journals).                                                2. “Çocukları Suça Sürükleyen Çevresel Nedenler: Sosyal Bağ ve Sosyal Öğrenme Teorileri Işığında Bir Değerlendirme”, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, Cilt: 7, Sayı: 14. (ISSN 2147-088X).  (ULAKBİM TR Dizin, MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ, COPERNICUS)

 

 

 

 

 

14

Dr. Öğr. Üyesi

Nagihan Çetin

İnsani Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

1. Rap Müzikte Deyimlerin Kullanımının Sagopa Kajmer Örneği Üzerinden Metinlerarasılık Bağlamında Değerlendirilmesi, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 26. Tarandığı İndeksler:ULAKBİM TR Dizin, MLA, ERIHPLUS, CEEOL, ASOS Index, SOBİAD, İdealOnline.                    2. Türk Kültüründe Demir Kitabı, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Mart 2019, Cilt 7, Sayı 16. Tarandığı İndeksler: ULAKBİM, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi, Araştirmax Bilimsel Yayın İndexi, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Akademik Türk Dergileri İndeksi, İdeal Online, Directory of Research Journals Indexing, Scientific İndexing Services, Journalindex, CiteFactor Academic Scientific Journals, Open Academic Journals Index, Directory Of Research Journals İndexing, AcademicKeys, Academic Resource Index Researchbib, Scientific Indexing Services, Advanced Sciences Index, ISI, ESJI, Globalacademicindex.                               3. “Türklerde Güreş Kültürü ve Kırkpınar Güreşleri” Kitabı Hakkında,  Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 28. Tarandığı İndeksler: ULAKBİM TR Dizin, MLA, ERIHPLUS, CEEOL, ASOS Index, SOBİAD, İdealOnline.                    4. Türkiye’de Dombranın Popülerleşmesi ve Bir Dombra Ustası Sedat Solakoğlu, Kültür Araştırmaları Dergisi, Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2. Tarandığı İndeksler:MLA - Modern Language Association, ICI - Index Copernicus, DRJI -, ESJI - Eurasian Scientific Journal Index, ASOS Index. 

1. Cana Can Katmak, Türkiye’de Yardımlaşma Kültürü Çerçevesinde Geliştirilmesi Gereken Kavramlar Olarak Kan, Kök Hücre ve Organ Bağışı, Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2019.                                  2. Popüler Kültür Bağlamında Sahneleme Sürecinde Halk Dansları Kostüm Tasarımlarında Yaşanan Değişim Ve Dönüşümler (Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül ile).                                               3. Bir Toplumsal Duyarsızlaşma Örneği Olarak “Çocuk Cinayetleri”nde Semantik Doygunluk, Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu (SADAB). 19-21 Ekim 2019, Antalya AKEV Üniversitesi, Antalya.               4. Markalaşma Süreci Ve İkna Bağlamında Bir İnceleme: “Tango” Filmi, MÜAD Kongresi, Diyarbakır, 2019 (Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül ile).                         5. Sanatın Ne Sanatçının Kim Olduğu Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası SANAD Kongresi 1, 12-14 Aralık 2019, İstanbul, (Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül ile).

 

1. Türk Askerî Muzikaları Tarihi, Türk Yurdu Dergisi, Kasım 2019, Sayı 387. 

1. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğünde 44 madde yazımı. 2.Minyatür Anneler, Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, (Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül ile), Editör: Bahar Muratoğlu Pehlivan, İstanbul, hiperyayıncılık, 2020.

 

15

Arş. Gör.

Hayriye Orhan

İnsani Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

 

1. Orhan, H. ve Kart, E. (2019). Mekânın Yeniden Üretimi: Akışkanlık, Karşılaşmalar ve Yeni Sosyallikler. Congress of Global Transformation and Differentiations: International Migration, Urbanization and Belonging (Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi: Uluslararası Göç, Kentleşme ve Aidiyet). 25-27 Nisan 2019, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.                                                           2. Orhan, H. (2019). Kamusal Alan-Özel Alan Tartışmalarını Sinema Üzerinden Yeniden Okumak: Tereddüt Filmi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu (SADAB). 19-21 Ekim 2019, Antalya AKEV Üniversitesi, Antalya.

 

 

 

 

16

Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep TÜRKCAN

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

 

1) Türkcan, Zeynep (2019), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Banka Performansı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Literatür Taraması”, 4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, SADAB, 19-21 Ekim 2019, Antalya.

 

 

 

 

17

Dr. Öğr. Üyesi

Özkan YILMAZ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

1) Anafarta, Ayşe, Yılmaz, Özkan. (2019). "Kariyer Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İşe Adanmışlığın Aracılık Rolü ", Journal Of Business Research-Turk, 11(4), 2944-2959.                                            2)  Yılmaz, Özkan, Özmen Ö.Özmen. (2020), "Örgütsel Çatışma Yönetimi İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma", Journal Of Business Research-Turk, 12(1), 571-582. 

1) Yılmaz, Özkan (2019), “ Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlişkili Değişkenler Üzerine Yapılan Lisanüstü Tezlerin İncelenmesi”, 4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, SADAB, 19-21 Ekim 2019, Antalya.

 

 

Kitap İsmi: Sağlık Profesyonelleri  İçin İletişim, Editörler: Prof. Dr. Mualla YILMAZ  Yayınevi: AKADEMİSYEN KİTAPEVİ
Bölüm 17:  Sağlık Yöneticilerinin Çalışanlar İle İletişimi ve Hasta Memnuniyeti/Hasta Memnuniyetini Sağlamada İletişimin Rolü                                   

 

18

Arş. Gör. (Doktora Tez Aşaması)

Gökhan AKEL

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

"EVALUATION OF SHARING ECONOMY IN EXPERIENTIAL APPEALING" Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (26), 53-66.                   (TR-DİZİN)

"WHAT ARE THE APPEALING ASPECTS OF SHARING ECONOMY? AN EVALUATION WITH EXAMPLES IN TERMS OF EXPERIENTIAL APPEALING" 24. PPAD PAZARLAMA KONGRESİ

 

 

Kitap İsmi: Tüketim Yaklaşımları Editörler: Prof. Dr. Mehmet Marangoz & Doç. Dr. Aytekin FIRAT                                           Yayınevi: BETA YAYINCILIK
Bölüm 11: Plansız (Anlık) Satın Alma                                                 

 

19

Öğretim
Görevlisi

Esra ŞEKER

Meslek Yüksekokulu

Hukuk Bölümü
Adalet Programı

 

1. TRACECA Çok Taraflı Geçiş Belgesinin Hukuki Niteliği (Özet Bildiri), IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2019.

 

 

1. Türk Eşya Taşıma Hukuku Kapsamında Demiryolu Yük Treni İşletmeciliği (Bilimsel Kitap), Seçkin Yayıncılık, 2020.

 

20

ÖĞR. GÖR. (Doktora tez aşaması)

 İREM ALBAYRAKTAROĞLU

MESLEK YÜKSEK OKULU

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

 

 

İZGİ, İrem; ÇOMAK,Derya. "Work at Xanthos in 2018 - Excavations at the West Agora", ANMED 17, 2019, 246-248.

 

SUNA- İNAN KIRAÇ VAKFI AKDENİZ MEDENİYETLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU

21

ÖĞR.GÖR.

Emre İDACITÜRK

MESLEK YÜKSEK OKULU

GRAFİK TASARIM PROGRAMI

 

II.ULUSLARARASI SİNEMA VE GENÇLİK KONGRESİ (ICAY)

“İKLİM MESELESİ BİZİM MESELEMİZ Mİ?”

 

 

 

 

22

ÖĞR. GÖR.

ASENA BAŞER AKYÜREK

M.Y.O.

GRAFİK TASARIM PROGRAMI

Yusuf Keş, Asena Başer Akyürek, (2018)Teknoloji İle Büyüyen Yeni Nesil İçin İnteraktif Müzeler.  Medeniyet Sanat- İMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 4 (2), 95-110

 

 

 

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

1. ULUSLARARASI MEKTUP SANATI SERGİSİ/Eser Başarı Belgesine Layık Görülmüştür

23

ÖĞR. GÖR.

AYŞEGÜL NEBİOĞLU

MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARİ RESTORASYON

 

 

1.      Nebioğlu, A. ve Kara Yüksel, M.A. (2020) ‘Yaşar Ağa Apartmanı’, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVI, 3-5 Nisan 2020, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale.  (Poster Bildiri-Özet Metin/Sözlü Sunum)
2.      Nebioğlu, A. ve Karahan, S. (2020) ‘Yeni Fikir Sokak 29 Numara, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVI, 3-5 Nisan 2020, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale. (Poster Bildiri-Özet Metin/Sözlü Sunum)
(Özet metinler kabul edilmiş olup, sunumlar Covid-19 önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.) 

 

 

 

24

Öğr. Gör. 

Halil Mert Erdoğan

Meslek Yüksekokulu

Mimari Restorasyon

 

1. ERDOĞAN HALİL MERT,KAFA DURAN EVRİM (2019). Restorasyon Çalışmalarında “Aura”. 4th
International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5639747)

2. ERDOĞAN HALİL MERT,DÖNMEZ AYTAÇ (2019). MİMARİ REKONSTRÜKSİYON DA “DAMNATIO
MEMORIAE”. II. International Congress on Critical Debates in Social Sciences (Tam Metin
Bildiri/Sözlü 23Sunum)(Yayın No:5639786)                               

 

1. ERDOĞAN HALİL MERT (2019). H. M. Erdoğan, Beynin Evrimi ve Tanrıların Ortaya Çıkışı-İlk
İnsanlar ve Dinlerin Kökeni. Yazar: E. F. Torrey, Libri V (2019) 71-75.. LIBRI(5), 71-75. (Ulusal)
(Hakemli) (MAKALE Kitap Kritiği) (Yayın No: 5639608)

 

 

25

Öğr. Gör.

Mısra ÇAKALOĞLU

Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

 

1. ÇAKALOĞLU MISRA (2019). Türk Küresel Değer Zincirlerinin İncelenmesi: Ampirik Çalışmaların Özeti. SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 538-546. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5567470)

 

 

1. ÇAKALOĞLU MISRA (2020). Marketing Innovations in Industry 4.0 and Their Impacts on Events Marketing. IGI Global (Yayın aşamasında)

 

26

Öğretim Görevlisi

Pınar UÇAR

Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

 

1.UÇAR PINAR (2019).  İnsan Kaynakları Yönetiminde İşlem Maliyeti.  4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (Özet Bildiri-Tam Metin/Sözlü Sunum) (Yayın No:5567182).

 

1.UÇAR PINAR (2020).  YÖNETİM ALANINDA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRMEK:YÖNETİM MODASININ ROLÜ.  Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(1), 61-76. (Kontrol No: 6081786).                                                   2.UÇAR PINAR (2019).  Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi: Kavramsal Bir Çerçeve.  Yönetim,ekonomi ve pazarlama araştırmaları dergisi, 3(5), 182-191., Doi: 10.29226/ TR1001.2019.151 (Kontrol No: 5281553).

1. UÇAR PINAR, Impact of ICTs on Event Management and Marketing, IGI Global (Chapter:Importance of ICT in Human Resources Management and Evaluation in Terms of Events)- Yayın Aşamasında

 

27

Bankacılık ve Sigortacılık

 Burcu KIZLIKAYA

 

 

 

 1.KIZILKAYA BURCU (2019).  Türkiye’de ve Dünya’da Helal Sertifikası Veren Kurum ve Kuruluşların Durumu". 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (Özet Bildiri-Tam Metin/Sözlü Sunum).